Нормативна уредба, уреждаща изпълнителните производства

   Използването, на която и да е от услугите, предлагани от „Публична Продан България", предполага, че потребителят се е запознал с раздел „Условия за ползване", напълно е съгласен с тях и ще ги съблюдава при работа с „Публична Продан България".
   Оттук нататък под „Публична Продан България" би следвало да се разбира „екипа от хора, подържащи сайта, носителите на правата върху домейна, отговорните лица от компанията, собствениците на портала". Под „потребител" следва да се разбира „посетител на сайта, разглеждащ публикувана информация или публикуващ информация".
   Потребителят се задължава да не публикува изявления, накърняващи достойнството на расова, верска, сексуална, етническа, социална или каквато да било друга основа. Той също така се задължава да публикува вярна, пълна, точна и неподвеждаща информация. Забранява се публикацията на класифицирана или по друг начин конфиденциална информация, информация, увреждаща националната сигурност или интересите на трети лица, както и рекламно съдържание, ако изричното съгласие за публикуване на тaкова не е дадено от „Публична Продан България". Публикуването на обява е декларация, че предлаганата вещ е придобита по законен и морален начин, непротиворечащ на законите на Република България, и свободната търговия с нея е разрешена от органите на реда.
   „Публична Продан България" предоставя на съдебните изпълнители онлайн платформа за публикуване на обявления за публична продан на движимо и недвижимо имущество. Порталът не отговаря за действия, противоречащи на правилата на ЗЧСИ и релевантните части от ГПК. "Публична Продан България" не носи отговорност за престъпни и неморални деяния, използващи платформата. „Публична Продан България" се задължава при получаване на сигнал за нередности незабавно да заличава записите от видимата за потребителите зона, да запазва архивно копие като евентуален доказателствен материал за органите на реда и правораздавателните институции и да ги сезира.
   Tова не е сайт за електронна търговия и затова действията на купувача не подлежат на особена закрила по смисъла на законите за защита на потребителите на РБ.
   „Публична Продан България" си запазва правото на заличава записи неотговарящи на гореизложените „Условия за ползване".
   „Условия за ползване" следва да се тълкуват ИЗЦЯЛО в полза на „Публична Продан България" и несъучастието му в каквито и да било престъпни и/или неморални деяния.


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.