· Закон за частните съдебни изпълнители   
· Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители   
· Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители   
· Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители   
· Наредбa № 1 от 6 февруари 2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители   
· Наредбa № 2 от 6 февруари 2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители   
· Наредбa № 3 от 6 февруари 2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители   
· Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители   
· Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ   
· Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители   
· Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/   


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.