Видяна 11 пъти
Имот:Двустаен апартамент
Окръжен съд:Добрич
Населено място:ДОБРИЧ
Адрес:ж.к. "Балик" бл.56, вх.А, ет.1, ап.4
Начална цена:23160 лв
Информация:   
Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, ж.к. "Балик" бл.56, вх.А, ет.1, а именно: АПАРТАМЕНТ № 4, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ, с кадастрален идентификатор 72624.618. 202.1.4 по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 Г. на Изпълнителния директор на АГКК при съседни самостотелни обекти: на същия етаж - 72624.618.202.1.3 и 72624.618.202.1.33, под обекта - няма и над обекта - 72624.618.202.1.8, със застроена площ от 62.44 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с принадлежащото му избено помещение № 4 с площ 4.16 кв.м. и с припадащите му се 3.381% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.
Крайна дата:11.07.2012г.
Съдебен изпълнител:Николай Петров Ников
Телефон:058 - 621177
E-mail:nikov810@gmail.com
Адрес:Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Сайт:http://www.nikov810.com
Прикачен файл:файл
Снимки:снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  снимка 5  
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.