Видяна 11 пъти
Имот:Гараж
Окръжен съд:Пловдив
Населено място:ПЛОВДИВ
Адрес:парк отдих и култура, ет.-1, гараж Г5
Начална цена:9180 лв
Информация:   
СОС с идентификатор 56784.501.330.1.29, находящ се в гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Пловдив, парк отдих и култура, ет.-1, гараж Г5, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 25.63 кв.м., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-56784.501.330.1.30, 56784.501.330.1.28; под обекта-няма; над обекта-няма; стар идентификатор: няма, ведно с 1,167% ид. части от общите части на сградата, ведно с 13, 485% ид. части от подземната улица.
Крайна дата:29.05.2012г.
Съдебен изпълнител:Людмила Тодорова Мурджанова
Телефон:032 - 624161
E-mail:l_murdjanova@abv.bg
Адрес:Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Прикачен файл:файл
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.