Видяна 10 пъти
Имот:Тристаен апартамент
Окръжен съд:Пловдив
Населено място:ПЛОВДИВ
Адрес:ул.Ландос №36, бл.222, вх.Г, ет.7, ап.19
Начална цена:41100 лв
Информация:   
АПАРТАМЕНТ №19 (деветнадесет), представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.7.2.43 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, шест, точка, седем, точка, две, точка, четири, три), находящ се на VІІ (седми) етаж на вход „Г”(буква „Г”) на жилищна сграда – блок № 222 (двеста двадесет и втори), представляващ сграда с идентификатор 56784.526.7.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, шест, точка, седем, точка, две), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.526.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, шест, точка, седем), находящ се в гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ул.Ландос №36 (тридесет и шест), със застроена площ на апартамента от 82.26 кв.м (осемдесет и две цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от: две стаи, хол, бокс, трапезария, санитарен възел и избено помещение, при граници и съседи, съгласно кадастралната карта: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.7.2.44 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.7.2.21, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.7.2.40, над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.7.2.46, а съгласно придобивен акт, при граници и съседи на апартамента: от север – апартамент №21, от юг – стълбище и апартамент №20, от изток – междублоково пространство, от запад – улица „Ландос”, отгоре – апартамент №22, отдолу – апартамент №16, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 (тринадесет), със застроена площ от 4.07 кв.м (четири цяло и седем стотни квадратни метра), при граници и съседи на избеното помещение: от север – избено помещение №14, от юг – избено помещение №1, от изток – междублоково пространство, от запад – избено помещение №12, ВЕДНО с 1.302% (едно цяло триста и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата
Крайна дата:28.03.2012г.
Съдебен изпълнител:Петко Илиев
Телефон:032 – 632224; 032-622347
E-mail:petkoiliev007@yahoo.com
Адрес:Пловдив, ул. 4 януари No28, сутеренен етаж
Прикачен файл:файл
Снимки:снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  
Предишно обявлениеСледващо обявление


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.